THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: NGHIÊN CỨU TỔNG QUÁT VỀ HỒ CHÍ MINH

STT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

NHÀ XB, NĂM XB

01

120 bài thơ hay về Bác Hồ

Nguyễn Sông Lam

Thanh niên, 2010

02

120 bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Sông Lam

Thanh niên, 2010

03

120 câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Sông Lam

Thanh niên, 2010

04

Bác Hồ biểu tượng của tình yêu thương con người

Sơn Tùng

Thanh niên, 2010

05

Bác là Hồ Chí Minh

 

QĐND, 2001

06

Bài ca Hồ Chí Minh

Đinh Xuân Thu

CAND, 2010

07

Báo cáo tổng quan đề tài: Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh

Đặng Xuân Kỳ

[Kn], 1996

08

Bao dung Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Khoan

Lao động, 1999

09

Các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh

 

CTQG, 2004

10

Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam

Thành Duy

KHXH, 2010

11

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng

[Kđ]: [Kn]

12

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nhà tư tưởng danh nhân văn hoá thế giới

Thành Duy

KHXH, 2010

13

Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc nhà văn hoá lớn

 TT KHXH và nhân văn quốc gia

 KHXH, 2000

14

Chủ tịch Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng

 

CTQG, 2003

15

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tội ác chiến tranh xâm lược

Đinh Văn Liên

 Trẻ, 2000

16

Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam

Trường Chinh

TT – LL, 1991

17

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tổ chức

Bùi Kim Hồng

 CTQG, 2009

18

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc đấu tranh chống các thế lực đế quốc và phản động đã bảo vệ chính quyền cách mạng từ sau Cách mạng Tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến (Từ tháng 9/1945 đến 12/1946)

Lê Kim Hải

 CTQG, 2000

19

Chuyên san “Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (Tập hợp một số bài của các nhà nghiên cứu)

Bảo tàng Hồ Chí Minh – CN. TP.HCM

HCM: BTHCM-CNTP.HCM,1999

20

Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh

Mai Văn Bộ

 Trẻ, 2000

21

Công lao của Nguyễn Ái Quốc trong việc tiếp thu và truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam (1920 – 1929) (Tiểu luận sau đại học)

Tường Thuý Nhân

Khoa Lịch sử trường ĐH Sư phạm HN,  1985

22

Cốt cách Hồ Chí Minh

Trần Đương

Thanh niên, 2010

23

Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Đặng Xuân Kỳ

TT – LL, 1990

24

Đường Bác Hồ đi cứu nước

 

Thanh niên, 1998

25

Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay

Bùi Đình Phong

Thanh niên, 2010

26

Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay (qua sách báo nước ngoài)

Trường Đại học sư phạm Hà Nội

[Kn}, 1993

27

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

 

CTQG, 2003

28

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (dùng cho hệ cao cấp lý luận)

Học viện CTQG

CTQG, 2004

29

Góp phần tìm hiểu đặc sắc tư duy triết học Hồ Chí Minh (sách tham khảo)

Hồ Kiếm Việt

CTQG, 2002

30

Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguyễn Thế Thắng

Lao động, 2000

31

Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh

Lê Sỹ Thắng

KHXH, 1991

32

Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh (Luận án Tiến sĩ khoa học Triết học -  chuyên ngành lịch sử triết học)

Lê Sĩ Thắng

Viện Triết học, 1992

33

Hồ Chí Minh - Hồn dân tộc

Nguyễn Hữu Tiến

Trẻ, 2001

34

Hồ Chí Minh

 

VHTT, 2003

35

Hồ Chí Minh – Ánh sáng độc lập tự do

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Sự thật, 1985

36

Hồ Chí Minh – Quá khứ hiện tại và tương lai – tập 1

Phạm Văn Đồng

Sự thật, 1991

37

Hồ Chí Minh – tầm nhìn thời đại

Bùi Đình Phong

CTQG, 2000

38

Hồ Chí Minh đỉnh cao truyền thống nhân trí dũng Việt Nam

Nguyễn Khắc Nho

CTQG, 2008

39

Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc và đổi mới

Furuta Motoo

CTQG, 1997

40

Hồ Chí Minh trong ký ức bạn bè quốc tế

Đỗ Hoàng Linh

 CTQG, 2009

41

Hồ Chí Minh từ nhận thức lịch sử đến hành động cách mạng

Phan Ngọc Liên

CTQG, 1999

42

Hồ Chủ tịch – Hình ảnh của dân tộc

Phạm Văn Đồng

[Kn], 1986

43

Học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh

Trần văn Phòng

CTQG, 2001

44

Hội nghị khoa học nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1980)

Uỷ ban KHXH Việt Nam

[Kn], 1981

45

Hội thảo quốc tế Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc nhà văn hoá lớn

UNESCO

Uỷ ban KHXH, 1990

46

Khi người Việt Nam đầu tiên vào Krem – li

Vũ Kỳ

Sự thật, 1987

47

Mãi mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn

Nguyễn Văn Linh

CTQG, 2000

48

Miền Nam luôn ở trong tim tôi

Vũ kim Yến

VH – TT, 2010

49

Minh triết Hồ Chí Minh

Vũ ngọc Khánh

VHTT, 1999

50

Một số vấn đề phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu về Hồ Chí Minh

Song Thành

CTQG, 1997

51

Nghiên cứu một số vấn đề trong tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 [Kn], 1995

52

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh (tập 1)

 

Viện Hồ Chí Minh, 1993

53

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh (tập 2)

 

Viện Hồ Chí Minh, 1993

54

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh (tập 3)

 

Viện Hồ Chí Minh, 1993

55

Người là Bác Hồ của tất cả chúng ta

Lê Ngân Mai

CTQG, 2009

56

Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá CN Mác – Lênin ở Việt Nam (1921 – 1930) (Luận án PTS Sử học chuyên ngành lịch sử Việt Nam)

Phạm Xanh

Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1989

57

Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá CN Mác – Lênin vào Việt Nam (1921 – 1930)

Phạm Xanh

TT – LL, 1990

58

Nhân cách Hồ Chí Minh

Tạ Hữu Yên

Thanh niên, 2008

59

Những bài giảng về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguyễn Khánh Bật

CTQG, 1998

60

Những bài nói và viết về công tác tư tưởng   (1920 – 1969)

Hồ Chí Minh

[Kn], 1984

61

Những mẫu chuyện làm báo của Bác Hồ

Văn Hiền

Thanh niên, 2010

62

Những nhận thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh

Phạm văn Đồng

CTQG, 1998

63

Nói chuyện nhân dịp kỷ niệm lần thứ 85 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hoàng Tùng

Ban tuyên huấn TW, 1975

64

Phải chăng cách nhìn đã được đầy đủ những điều bí mật của Hồ Chí Minh

Nguyễn Khắc Huyên

CTQG, 1999

65

Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh

Đặng Xuân Kỳ

CTQG, 1997

66

Quá trình hình thành tư tưởng yêu nước của Hồ Chí Minh

Đức Vượng

CTQG, 1993

67

Sáng mãi tình cảm Bác Hồ

Hồng Khanh

Thanh niên, 2010

68

Sự hình thành về căn bản tư tưởng Hồ Chí Minh

Trần Văn Giàu

CTQG, 1997

69

Sự kết hợp chủ nghĩa yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản trong hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (luận văn tốt nghiệp sau đại học)

Trương Công Huỳnh Kỳ

ĐH Sư phạm Hà nội, 1986

70

Sức mạnh tư duy Hồ Chí Minh

Hồ Bá Thâm

 Trẻ, 2003

71

Sưu tập chuyên đề: Một số vấn đề trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 [Kn], 1996

72

Suy ngẫm về trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh

Võ Văn Sung

CTQG, 2010

73

Tập bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh (hệ cử nhân)

 

CTQG, 2001

74

Tham luận khoa học về “Di sản tư tưởng của Hồ Chủ tịch” tập I

Trường Tuyên giáo TW

 [Kn], 1990

75

Tham luận khoa học về “Di sản tư tưởng của Hồ Chủ tịch” tập II

Trường Tuyên giáo TW

 [Kn], 1990

76

Tham luận khoa học về “Di sản tư tưởng của Hồ Chủ tịch” tập III

Trường Tuyên giáo TW

 [Kn], 1990

77

Tham luận khoa học về “Di sản tư tưởng của Hồ Chủ tịch” tập IV

Trường Tuyên giáo TW

 [Kn], 1990

78

Tham luận khoa học về “Di sản tư tưởng của Hồ Chủ tịch” tập V

Trường Tuyên giáo TW

 [Kn], 1990

79

Tham luận khoa học về “Di sản tư tưởng của Hồ Chủ tịch” tập VI

Trường Tuyên giáo TW

 [Kn], 1990

80

Tham luận khoa học về “Di sản tư tưởng của Hồ Chủ tịch” tập VII

Trường Tuyên giáo TW

 [Kn], 1990

81

Tham luận khoa học về “Di sản tư tưởng của Hồ Chủ tịch” tập VIII

Trường Tuyên giáo TW

 [Kn], 1990

82

Tham luận khoa học về “Di sản tư tưởng của Hồ Chủ tịch” tập IX

Trường Tuyên giáo TW

 [Kn], 1990

83

Tham luận khoa học về “Di sản tư tưởng của Hồ Chủ tịch” tập X

Trường Tuyên giáo TW

 [Kn], 1990

84

Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi

Võ Nguyên Giáp

TP.HCM, 1991

85

Thêm những hiểu biết về Hồ Chí Minh

Đỗ Quang Hưng

Lao động, 1999

86

Tìm hiểu một số vấn đề trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Sự thật, 1982

87

Tìm hiểu phương pháp Hồ Chí Minh (sách tham khảo)

Hoàng Chí Bảo

CTQG, 2002

88

Tìm hiểu quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác –Lênin (Luận án PTS khoa học chuyên ngành Lịch sử Cận – Hiện đại)

Đức Vượng

Viện Sử học, 2000

89

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt nam

Vũ Viết Mỹ

CTQG, 2002

90

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh với thời đại

 

Lao động, 1993

91

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh với thời đại

Phan Ngọc Liên

Lao động, 2001

92

Tìm hiểu tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

Đỗ Hữu Hải

[K.n}, 1995

93

Triết lý Hồ Chí Minh về phát triển Việt Nam

Bùi Đình Phong

Thanh niên, 2010

94

Từ điển Hồ Chí Minh (sơ giản)

 

 Trẻ, 1990

95

Từ Làng Sen đến Bến Nhà rồng

Trình Quang Phú

Thanh niên, 2010

96

Từ tư duy truyền thống đến tư tưởng Hồ Chí Minh

Hoàng Tùng

CTQG, 1998

97

Tư tưởng Hồ Chí Minh – Di sản văn hoá dân tộc

 

QĐND, 2000

98

Tư tưởng Hồ Chí Minh (tập bài giảng)

Học viện CTQG Hồ Chí Minh – phân viện Hà nội

CTQG, 1995

99

Tư tưởng Hồ Chí Minh quá trình hình thành và phát triển

Võ Nguyên Giáp

Sự thật, 1993

100

Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam

Võ Nguyên Giáp

CTQG, 1997

101

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh bảo vệ hoà bình giai đoạn 1954 – 1969 và ý nghĩa của tư tưởng đó đối với sự nghiệp đổi mới (Luận văn Thạc sỹ KHLS chuyên ngành lịch sử phong trào cộng sản công nhân và giải phóng dân tôc)

Phan Vũ Phương Tâm

Học viện CTQG Hồ Chí Minh, 1993

102

Tư tưởng Hồ Chí Minh một số nội dung cơ bản

Nguyễn Bá Linh

CTQG, 1994

103

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh

Lê Hưũ Nghĩa

Lao động, 2000

104

Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo 5 điều Bác dạy

Dương Tự Đam

Thanh niên, 2010

105

Tuyên ngôn độc lập năm1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh những giá trị va ý nghĩa của thời đại

Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý

CTQG, 1996

106

Về tư tưởng Hồ Chí Minh

Võ Nguyên Giáp

QĐND, 1993

107

Vĩ đại một con người

Trần Văn Giàu

Trẻ, 2010


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di